Zakat Pertanian & Perkebunan

Adapun zakat makanan telah diterangkan dalam Al-Qur’an yang menyuruh kaum Muslimin untuk mengeluarkan zakat terhadap segala hasil yang dikeluarkan dari bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Keduanya wajib dizakati apabila memenuhi kriteria berikut:

1)      Menjadi makanan pokok manusia

2)      Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak / membusuk

3)      Dapat ditanam oleh manusia.

Harta Yang Dizakati

Pendapat ulama tentang harta yang wajib di zakati :

1)      Abu Hanifah, mewajibkan zakat pada segala hasil tanaman/buah-buahan baik berupa kurma ataupun buah-buahan lainnya.

2)      Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan, zakat hanya wajib pada buah-buahan yang dapat tahan satu tahun.

3)      Asy Syafi’i, zakat hanya wajib pada buah-buahan kurma dan anggur.

Abu Hanifah memegang umumnya hadis,

”Pada tanaman-tanaman yang dialiri dengan air hujan dan mata air atau yang mengisap dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh dan yang dialiri dengan kincir zakatnya seperduapuluh.

Sedangkan Asy-Syafi’i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf  berhujjah dengan hadis,

Tidak ada zakat dalam sayur-mayur.

Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat terhadap rumput, tetapi apabila rumput itu sengaja ditanam dan menghasilkan wajib pula dibayar zakatnya. Apabila sayur-mayur itu diperdagangkan, maka wajib zakat dari perdagangan sayur tersebut. Dalam hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari segi lain yaitu dari segi subjek hukumnya apakah sebagai produser atau sebagai pedagang atau sebagai produser dan pedagang.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

” Tidak ada sedekah(zakat ) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq( 700kg). (H.R Muslim)

Tidak disyaratkan setahun memilki tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen. Nishab dan zakat hasil bumi. Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi: ”Dari Abdullah r.a. nabi Saw bersabda : ”Tanam-tanaman yang diairi dengan air hujan,mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa,zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh.” ( HR.Bukhari)

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira- kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq= 1400 kg Zakatnya 10%(sepersepuluh ) jika diairi dengan air hujan,air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian (perongkosan ). Jika diari dengan air yanng diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh). Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.

 


2 Comments

udin wahyudin

Juli 17, 2018 at 5:08 pm

Jika panen padi dengan air hujan hasilnya 1 ton, berapa zakatnya?

  ZCSuperAdmin

  Juli 18, 2018 at 4:11 am

  pertanyaan:
  Jika panen padi dengan air hujan hasilnya 1 ton, berapa zakatnya?

  jawaban:
  salam silaturahim kami ucapkan
  terima kasih atas kunjungan saudara terhadap web kami,

  zakat pertanian dengan tadah hujan maka zakatnya adalah 10 % dengan asumsi kita tidak mengeluarkan biaya untuk irigasi.

  nishab zakat pertanian:
  Adapun Nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebesar lima wisq, sesuai dengan hadits Rasulullah saw., “Yang kurang dari lima wisq tidak wajib zakat.” (muttafaq alaih)

  Satu wisq = 60 sha’. Dan satu sha’ menurut ukuran Madinah adalah 4 mud adalah 5 rithl dan sepertiganya, sekitar 2176 gr atau 2,176 Kg. Maka satu nishab itu adalah: 300 sha’ x 2,176 = 652,8 kg dan dibulatkan menjadi 653 Kg. Jadi Lima wisq = 300 sha’= + 653 kg padi/gabah, tetapi kalau dalam bentuk beras ulama menjelaskan nishabnya berbeda = + 520 Kg beras.

  jadi kalau 1 ton = 1.000 kg maka perhitungan zakatnya adalah:

  1.000 kg x 10 % = 100 kg

  zakat yang harus dikeluarkan sebesar 100 kg…

  wallahua’lam bissawwab

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/advercom/public_html/zakatcenter.org/wp-includes/functions.php on line 3778